Beijing PMI Technology Co., Ltd.

Plant 2#, Jinlong Shiye Yard, Xiwaihuan Rd, Lubei District, Tangshan, Hebei, China
Contact: Fusheng HUANG (Frank)

Tel: 010-68669157

お問い合わせ

このメールは Beijing PMI Technology Co., Ltd. に送信されます

*必須項目

(Word/PDF文書のサイズは最大1MBまで)